Blog

De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom: DE DEELVERENIGINGEN

De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom: DE DEELVERENIGINGEN

De wet van 2 juni 2010 voorzag in de mogelijkheid om zowel deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid als zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.

In de praktijk is later echter gebleken dat de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid de zaken vaak enkel ingewikkelder maakten en geen enkele meerwaarde boden.

De wetgever heeft er tevens voor gekozen om enkel nog deelverenigingen mét rechtspersoonlijkheid toe te laten omdat er in de nieuwe wet zal worden gestreefd naar het principe “wie betaalt, beslist”. In de praktijk bleek immers dat mede-eigenaren die bepaalde lasten alleen dragen het vaak een moeilijke kwestie vinden dat andere mede-eigenaren dan toch zouden mee beslissen hierover...

Dit is dan ook de reden waarom de wetgever in de toekomst de mogelijkheid tot het oprichten van deelverenigingen zonder rechtspersoon afschafte. Dit bood immers geen soelaas om te komen tot dergelijke kostenverdeling na het nemen van beslissingen.

Hiermee tracht de wetgever het mogelijk te maken om in de gevallen waar bepaalde lasten enkel tussen bepaalde mede-eigenaren zijn verdeeld, met uitsluiting van de andere mede-eigenaren, enkel degenen die de lasten hiervan moeten laten dragen daarover kunnen beslissen en stemmen binnen de algemene vergadering, en dit in verhouding tot hun aandeel.

De vereiste van minstens 20 kavels, valt desgevallend weg indien sprake van een fysieke scheiding of indien sprake van duidelijk te onderscheiden onderdelen.

Wat betreft de deelverenigingen zal artikel 577-3 BW er in de toekomst uit zien als volgt:

Art. 577-3 B.W. : (…)Indien het gebouw of de groep van gebouwen bestaat uit twintig kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er een of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van een of meer gebouwen van de groep van gebouwen en, indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van die onderdelen. Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. De artikelen 577-3 en volgende zijn van toepassing op deze deelverenigingen.Indien het gebouw of de groep van gebouwen bestaat uit twintig kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er één of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van één of meer gebouwen van de groep van gebouwen en, indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van die onderdelen.


Wellicht mag deze wijziging samen gelezen worden met deze in art. 577-6 § 6 B.W., waarin alvast wat de stemming betreft bijkomend is voorzien :

Art. 577-6 § 6 B.W. : Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.


Op dit laatste gegeven komen wij later terug, wanneer wij bespreken wat er binnen de Algemene Vergadering verandert.