Blog

De syndicus neemt ontslag, wat nu?

De syndicus neemt ontslag, wat nu?

Vandaag ontstaat er vaak heel wat chaos in een VME wanneer een syndicus ontslag neemt en er niet meteen een nieuwe syndicus aangesteld werd. Soms gebeurt dit zelfs halverwege de Algemene Vergadering, wanneer de vorige syndicus verneemt dat zijn mandaat niet wordt verlengd en deze, na dit agendapunt, voortijdig de “boeken dicht slaat” en de vergadering verlaat…

Van dan af wordt verliest de AV haar uitvoerend orgaan, en was er wettelijk gezien geen mogelijkheid om op eigen initiatief rechtsgeldig aan Algemene Vergadering bijeen te roepen voor de aanstelling van een syndicus.Waar dit voor sommige gebouwen “à l’amiable” en zonder veel verdere heibel kon worden opgelost tijdens een volgende informele vergadering ergens op café of ten huize van een mede – eigenaren, was dit voor andere gebouwen niet mogelijk …

Vanaf 01.01.2019 bestaat hierover nu duidelijkheid in de wet.
Voortaan lezen we:

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

Op die manier kan toch een reguliere algemene vergadering worden bijeen geroepen wanneer er geen syndicus meer is als gevolg van zijn ontslag/ontslagneming, zonder dat er een nieuwe werd aangesteld en wel op initiatief van :

  • De raad van mede eigendom
  • De voorzitter van de laatste AV, die daarmee een nieuwe wettelijke bevoegdheid krijgt… één van de schaarse …
  • Een of meer mede eigenaren die weliswaar samen ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

! Opgelet, deze mogelijkheid om een AV bijeen te roepen dient onderscheiden te worden van de situatie waarin de syndicus in gebreke blijft een algemene vergadering bijeen te roepen.

Besluit:

Voortaan zal men op een reguliere, snelle manier een nieuwe syndicus kunnen doen aanstellen wanneer deze ontslag neemt zonder dat men hiervoor een procedure voor de Vrederechter dient op te starten. Immers, de wetgever voorziet dat diverse partijen daartoe nu initiatief kunnen nemen om dit formeel te bewerkstelligen.

Te voorspellen valt dat dit zal bijdragen tot een vlottere werking van de VME.