Blog

De syndicusovereenkomst

De syndicusovereenkomst

Reeds vanaf de wetswijziging in 2010 moet een syndicusovereenkomst verplicht worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Het verplicht gebruik van een schriftelijk syndicuscontract draagt in ieder geval bij tot een grotere transparantie in de verhouding tussen de mede-eigenaren en de syndicus.

De wetgever was echter de mening toegedaan dat deze transparantie verhoogd moest worden, in die zin dat de inhoud van het syndicuscontract bepaalde minimale vermeldingen moet bevatten.

Aan artikel 577-8, §1 BW zal volgende toevoeging worden gedaan:

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen . Een niet vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding behoudens beslissing van de algemene vergadering.

Syndici zullen vanaf 01.01.2019 er dus op moeten toezien dat hun contract met een VME aangeeft welke prestaties in het forfait zijn inbegrepen, voor welke prestaties een bijkomende vergoeding gevraagd wordt en hoeveel deze vergoeding dan bedraagt.

Wanneer de syndicus prestaties levert die niet in het forfait zijn inbegrepen, noch in de bijkomende prestaties zijn opgenomen, kan hij contractueel geen aanspraak maken op vergoeding. De enige mogelijkheid om toch vergoeding te bekomen voor dergelijke “niet gedekte” prestaties is een beslissing van de AV. De AV zal hiertoe dan beslissen met een gewone meerderheid.

Deze wettelijke verplichting zal in de toekomst duiden wat de syndicus al dan niet bijkomend verricht bij de uitvoering van zijn taak.Dit biedt voor syndici de mogelijkheid om hun dienstverlening verder te specifiëren, uit te bouwen, te professionaliseren …

Besluit:

De wijziging tracht meer transparantie te brengen in de verhouding tussen de syndicus en de VME en te vermijden dat de mede-eigenaren voor een voldongen feit zouden kunnen komen te staan wat betreft de geleverde prestaties door hun syndicus.

Door een precieze oplijsting van prestaties en kosten van een syndicus weten beide partijen wat zij kunnen verwachten en kan er achteraf in principe geen discussie bestaan.

Uiteraard is het voor de syndicus van belang dat deze de nodige zorg besteedt aan zijn lijst met mogelijke prestaties en deze specifiek vermeldt.