Blog

Het aanwezigheidsquorum en de stemming op de algemene vergadering

Het aanwezigheidsquorum en de stemming op de algemene vergadering

Aanwezigheden

De vernieuwde Wet op de Appartementsmede-eigendom blijft op het vlak van het aanwezigheidsquorum grotendeels ongewijzigd:

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de medeeigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van medeeigendom waarvan ze houder zijn.

De twee (cumulatieve) voorwaarden van aanwezigheids- en meerderheidsquorum blijven dus behouden.

Toch vormde deze bepaling in het verleden vaak een probleem wanneer men met eenparigheid (unanimiteit) moest beslissen. Hiervoor moeten immers alle mede-eigenaren aanwezig zijn, zodat bepaalde beslissingen vaak werden tegengehouden door de afwezigheid van 1 of meerder eigenaren.

Om dit in de toekomst te voorkomen zal in de nieuwe wet een bijkomende paragraaf worden ingevoerd in artikel 577-7 BW:

§ 4. Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen.


De impasses waar men in het verleden vaak in verzeild raakte zouden hiermee van de baan moeten zijn.

Wanneer één koppige mede-eigenaar op de eerste vergadering niet komt opdagen, zal de eenparigheid op de daaropvolgende vergadering voortaan gelden voor de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaren.

Stemming

In de vernieuwde wet op de Appartementsmede-eigendom wordt nog steeds uitgegaan van het principe van de volstrekte meerderheid (50 +1) die behaald moet worden opdat een beslissing is goedgekeurd door de AV.

Dit blijft ongewijzigd.

Daarnaast zijn op dit principe nog steeds 3 uitzonderingen van toepassing op bepaalde ind e wet opgesomde beslissingen, met dit verschil dat de wetgever heeft gesleuteld aan bepaalde meerderheden en beslissingen heeft verschoven.