Blog

Overdracht van notulen aan zakelijk gerechtigden

Overdracht van notulen aan zakelijk gerechtigden

In de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom is sterk ingezet op transparantie van informatie.

Hierdoor zal ook artikel 577-6, §12 BW aangepast worden in de volgende zin:

§ 12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de §§ 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

Voorheen vermelde de wet dat deze informatie slechts overgemaakt diende te worden aan de mede-eigenaars en syndici, in de hypothese dat er sprake is van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid in de betrokken VME.

In de toekomst zal de syndicus van een VME er op moeten toezien dat de genomen beslissingen (de notulen) worden overgemaakt aan alle titularissen van zakelijke rechten op een kavel die een stemrecht hebben. Doorgaans zullen dit nog steeds gewoon de mede-eigenaren zijn, maar het komt ook vaak voor dat er sprake is van de onverdeeldheid van een kavel of zakelijke rechten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat artikel 577-6, §1 BW ongewijzigd blijft. In dit artikel wordt bepaald dat elke eigenaar van een kavel automatisch lid is van de algemene vergadering en dus ook deelneemt aan de beraadslagingen.

Daarnaast bepaalt deze paragraaf dat wanneer het eigendomsrecht van een kavel verdeeld zou zijn of een kavel is bezwaard met een zakelijk recht, de betrokkenen een lasthebber dienen aan te duiden die mag stemmen op de AV. Dit dient te gebeuren d.m.v. een schriftelijke kennisgeving aan de syndicus. Zolang zij dit niet hebben gedaan wordt het recht om deel te nemen aan de beraadslaging geschorst.

De situatie waarin de kavel bezwaard is met een zakelijk recht komt steeds vaker voor. Denk maar aan de situatie waarin de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik erft en de kinderen de naakte eigendom…

In de parlementaire voorbereiding werd bovendien verduidelijkt dat het vervolgens, na ontvangst van de notulen, de taak is van die lasthebbers om de genomen beslissingen te communiceren met degenen die niet over dat stemrecht beschikken of het niet hebben uitgeoefend als lasthebber.

Net zoals de wet in 2010 reeds bepaalde dient de syndicus de genomen beslissingen nog steeds te communiceren met de ander syndici, wanneer deze er zijn in geval van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid.

Besluit:

De goede onderlinge verstandhouding en een goed beheer van de mede-eigendom is onder andere een resultaat van transparantie.

Om dit resultaat te bekomen is het belangrijk dat elke actor in een mede-eigendom bijdraagt tot de overzending van informatie.

Dit begint bij de syndicus die er nauwgezet op moet toezien dat de juiste personen de genomen beslissingen verkrijgen.