Blog

Aanpassing van de Brusselse (woning)huurwetgeving.

Aanpassing van de Brusselse (woning)huurwetgeving.

Met de defederalisering van de huurwetgeving, lanceerde de decreetgever in BRUSSEL al een nieuwe regelgeving. Daarmee verlaten wij de éénduidige Belgische huurwetgeving, en gaan gewesten voor een stuk de eigen weg op in de huurregelgeving.

Een greep uit de nieuwigheden:

1. Precontractuele informatie

Voortaan moet de verhuurder aan de toekomstige huurder de volgende informatie meedelen :

  • Beschrijving van de woning
  • Huurprijs
  • Volledige opsomming en schatting (met berekeningsmethode) van gemeenschappelijke en privatieve lasten
  • De melding of er al dan niet individuele meters zijn voor water, gas, elektriciteit
    Het EPC
  • De melding of er al dan niet een syndicus is aangesteld

Er is een exhaustieve lijst voorzien van vragen die de verhuurder mag stellen aan de kandidaat huurder. Men wil discriminatie op deze wijze uitsluiten.

2. Verandering van eigenaar

De verhuurder moet zijn huurder voortaan formeel op de hoogte brengen wanneer de woning te koop wordt gesteld.

3. Werken aan het pand

Onder bepaalde voorwaarden en zonder toestemming van de huurder mogen er werken uitgevoerd worden aan de woning gedurende de huurovereenkomst. Dit voor zover de werken het comfort van de woning verhogen. Indien daarmee een stijging van de huurprijs wordt geviseerd, dient de huurder wél één maand voor aanvang van de werkzaamheden de toestemming te verlenen.

4. Huuroverdracht en onderhuur

Huuroverdracht en onderhuur mogen niet meer zonder schriftelijke overeenkomst met verplichte tussentijdse plaatsbeschrijving en overdracht van de gegeven van de nieuwe huurder.

5. Huurovereenkomsten voor korte duur

Voortaan kan men opzeggen voor het contract afloopt opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden en een opzegvergoeding van 1 maand. De huurder kan dit op elk moment doen zonder specifieke reden van opzeg. De verhuurder mag het contract uitsluitend voortijdig beëindigen indien hij de woning persoonlijk wil betrekken. In geval van een huurovereenkomst van minder dan één jaar, moet deze zelfs wachten tot deze termijn is afgelopen. De huur kan meerdere keren verlengd worden, voor een periode weliswaar van maximaal 3 jaar. Een huurovereenkomst van korte duur moet alsnog geregistreerd worden.

6. Medehuurpact

Huurders en verhuurder zijn verbonden door één overeenkomst, waaraan een medehuurpact wordt toegevoegd.
Dit pact omvat de gemeenschappelijke leefregels voor huisgenoten, onderlinge verdeling van de huurprijs, wijze van afhandeling van eventuele schadegevallen, ventilatie van de huurwaarborg, afsluiten van een verzekering, … Ten opzichte van de verhuurder zijn de medehuurders weliswaar samen aansprakelijk.
Indien één van de medehuurders de groep wil verlaten, kan dat mits opzegschrijven van 2 maanden en mits het vinden van een nieuwe in de groep aanvaarde kandidaat, hetzij er ernstig naar te hebben gezocht.