Blog

Autobrand in het gebouw… Welke verzekeraar betaalt het gelag?

Autobrand in het gebouw… Welke verzekeraar betaalt het gelag?

Wanneer een voertuig in de garage van het appartementsgebouw vuur vat, zal men bij dergelijk schadegeval natuurlijk “aangifte doen bij de verzekeraar”. Maar … welke verzekeraar zal dan tussen komen ? De “blok”polis (brandschade gebouw) of de autoverzekeraar van het voertuig in kwestie ?

Veelal betreft dit een juridisch dispuut dat gevoerd wordt tussen deze respectieve verzekeraar , en waarvan de getroffen schadelijders vaak gevrijwaard blijven doordat de gebouwenpolis alvast de  brandschade zal vergoeden. Maar uiteraard zal zij dit uitgekeerd bedragen trachten te recupereren bij de aansprakelijke derde. En die is dan normaliter want verplicht verzekerd bij de BA - autoverzekeraar.

Een niet oninteressante discussie in tijden van elektrisch oplaadbare voertuigen ..

We lazen onlangs dat een elektrische wagen die aangesloten was aan een laadpaal uitbrandde.

In de toekomst zullen voertuigen ook binnen in de garage van het appartementsgebouw opgeladen worden.

Met het aankoppelen aan het gewone reguliere lichtnet in plaats van te voorzien in specifieke laadinstallaties, zal daarmee het laatste schadegeval nog niet gebeurd zijn.

Laatst voerde een laatste autoverzekeraar op dat deze niet zou tussenkomen, nu een in een garage gestald voertuig weliswaar schade toebracht, maar op dat ogenblik niet kon beschouwd worden als “deelnemend aan het verkeer”, notie waarvan volgens de verzekeraar sprake moest zijn opdat dit voertuig inderdaad wettelijk verplicht verzekerd was zijn (burgerlijke aansprakelijkheid). Geen (concrete) deelname aan het verkeer en het gestald staan in de garage voor meer dan 24 u., daarenboven schade veroorzaakt door een defect aan het elektrisch circuit,  viel niet onder de verplichte dekking, aldus deze verzekeraar.

 

We staan even stil bij deze uitspraak, gezien de hoger aangegeven actualiteit ervan.

Het Hof van Justitie definieert ...

Het Europees Hof van Justitie deed zeer recent uitspraak naar aanleiding van een prejudiciële vraag hierover.

Zeer concreet kwam het er op neer of onder de notie “deelneming aan het verkeer van voertuigen”, waarbij de aansprakelijkheid naar Europese Richtlijn verplicht te verzekeren is, ook van toepassing is voor (dit in de concrete zaak) “een situatie (…), waarin een in een privégarage van een gebouw gestald voertuig vuur heeft gevat, wat heeft geleid tot een brand – die is ontstaan in het elektrische circuit van dit voertuig -, die schade heeft veroorzaakt aan dit gebouw, ook al was het voertuig vóór de brand al meer dan 24 uur niet verplaatst”.

Het Hof heeft zeer concreet geantwoord :

Het begrip “deelneming aan het verkeer van voertuigen” (en waarbij aansprakelijkheid verplicht te verzekeren is), moet worden uitgelegd in die zin dat deze bepaling ook van toepassing is een situatie waarin een in een privégarage van een gebouw gestald voertuig vuur, dat overeenkomstig zijn functie als vervoermiddel wordt gebruikt, vuur heeft gevat, wat heeft geleid tot een brand – die is ontstaan in het elektrische circuit van dit voertuig -, die schade heeft veroorzaakt aan dit gebouw, ook al was het voertuig vóór de brand al meer dan 24 uur niet verplaatst (Hof v. Justitie, 20 juni 2019, C-100/18).

Het Hof is hierbij zeer kort samengevat uit gegaan van

  • Een Unieregelgeving waarbij de doelstelling is om slachtoffers van door deze voertuigen veroorzaakte ongevallen te beschermen, bescherming die voortdurend versterkt wordt.
  • Een bescherming die dan ook niet toelaat dat de lidstaten de notie “deelneming aan het verkeer” zelf invullen.
  • Dat eerder werd geoordeeld dat een voertuig dat stil stond toen het schadegeval zich voordeed niet uitsluit dat dit onder de dekking valt in functie van vervoermiddel en aldus onder het begrip “deelneming aan het verkeer” valt.
  • Dat daarbij de vraag of de motor op het ogenblik van het schadegeval draaide irrelevant is.
  • Dat nooit gesproken is over een beperking van toepassingsgebied tot bepaalde terreinen of bepaalde wegen.

Wanneer een voertuig gestald staat in de garage van een appartementsgebouw en vuur vat, wordt dit, stilstaande, of hoezeer veroorzaakt door een technisch defect terwijl het niet in bedrijf is,  toch beschouwd als voertuig dat deelneemt aan het verkeer. Daarmee is de BA – verzekeraar (verplichte motorrijtuigenverzekering) in principe gehouden tot dekking gezien het schadegeval in principe onder de wettelijke verplichte BA – dekking valt.