Blog

De codextrein

De codextrein

Op 30 december 2017 zijn de eerste bepalingen van het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (kortweg: de Codextrein) in werking getreden. Het decreet zal immers in verschillende fasen in werking treden.

Hier enkele interessante wijzigingen die reeds van kracht zijn en die zich binnen het spectrum van onze specialismen bewegen ...

Regels inzake verkavelingen wijzigen

In de situatie dat men een perceel wilde verkavelen waar reeds een woning op was gebouwd, met de bedoeling hier nog een woning op te bouwen, was er voor de inwerkingtreding van het decreet de verplichting om hiervoor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (de vroegere verkavelingsvergunning) aan te vragen.

Door het decreet is dit niet langer vereist wanneer er slechts één onderdeel van de grond wordt afgesplitst. Indien men echter van het af te splitsen deel 2 of meerdere bouwgronden wil laten maken, is er nog steeds een vergunning vereist.

In de situatie waarin men geen omgevingsvergunning nodig heeft kan men de kavel simpelweg laten afsplitsen door een notaris, waarvan vervolgens een betekening dient te gebeuren aan de gemeente.

Zorgwonen

Een belangrijke wijziging inzake het omgevingsrecht is de verdere inhoudelijke uitwerking van het zorgwonen.

In het decreet wordt in de eerste plaats de definitie van zorgwonen verfijnd.

Er wordt nu duidelijk bepaald wanneer er sprake is van een zorgwoning, namelijk wanneer dit gebeurt met het oog op de huisvesting van maximaal 2 personen, waarvan tenminste 1 persoon ouder is dan 65 of hulpbehoevend is.

Op die manier kan bijvoorbeeld de partner van de hulpbehoevende of oudere persoon mee komen inwonen zonder dat men zelf ouder dan 65 jaar of hulpbehoevend moet zijn.

Een tweede belangrijke wijziging inzake zorgwonen is dat kinderen ten laste van de oudere of hulpbehoevende persoon niet worden meegerekend bij de 2 personen zoals hierboven vermeld. Deze kunnen vanaf nu gewoon mee inwonen zonder dat er afbreuk zou worden gedaan aan het feit dat er sprake zou zijn van zorgwonen.

Bovendien is het voortaan uitdrukkelijk mogelijk om een zorgwoning te voorzien in zonevreemde woningen; zelfs wanneer er verkavelingsvoorschriften zijn die bijkomende woonaangelegenheden verbieden.

Voor de inwerkingtreding van het decreet was de creatie van een zorgwoning vrijgesteld van een vergunningsplicht.

Vanaf nu dient men steeds te voldoen aan een meldingsplicht bij de gemeente, ongeacht of er vergunningsplichtige handelingen zullen worden uitgevoerd in de woning of niet. Dit maakt een betere controle door de gemeente mogelijk bij o.a. inschrijvingen in het bevolkingsregister, maar ook op de woningkwaliteit.

Wanneer de melding werd gedaan geldt er de verplichting voor de betrokken personen om binnen de 2 jaar na deze datum effectief de zorgwoning te gaan bewonen, anders vervalt de melding.

Besluit:


Het decreet voorziet heel wat wijzigingen op het vlak van omgevingsrecht waarvan er een heel aantal nog in werking zullen treden. Het is dus aangewezen de gefaseerde inwerkingtreding van het decreet op te volgen in de toekomst.

Opvallend is dat heel wat wijzigingen zijn doorgevoerd met het oog op een versoepeling van een aantal formaliteiten.

Niet in het minst nu wij ervaren dat er nieuwe woonvormen worden gecreëerd, er neiging bestaat tot vermenging van functies, “on top- verbouwingen” op bestaande gebouwen , etc .., betekent dit een gunstige evolutie.

Boeiende ontwikkelingen waarbij wij ons graag verheugen op een constructieve samenwerking met de administratie.

Voor meer inlichtingen zijn wij graag ter beschikking.