Blog

De volmacht

De volmacht

Bij de redactie van de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom was een van de vragen die werd gesteld: behoudt een volmacht haar geldingskracht voor een nieuwe, tweede, bijeenroeping (zonder quorum), wanneer op de AV waarvoor ze werd verleend het quorum niet werd bereikt?

Hoewel reeds uit de parlementaire voorbereiding bij de wetswijziging van 2010 bleek dat men deze opinie verdedigde, is dit destijds nooit effectief doorgevoerd in de wetgeving. Dit heeft tot gevolg gehad dat sedert de wetswijziging van 2010 hierover heel wat onduidelijkheid bestond.

De wetgever heeft er dan ook voor gekozen, omwille van redenen van efficiëntie, om een volmacht te laten gelden voor beide vergaderingen. Hierbij zal de mede-eigenaar die de volmacht verleent echter wel de keuze hebben om hier van af te wijken en dit toch te beperken tot slechts één vergadering.

Artikel 577-6, §7 BW zal er voortaan uit zien als volgt:

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Voorts is de bepaling omtrent de draagwijdte van een volmacht ongewijzigd gebleven. Zo kan een volmacht nog steeds algemeen of specifiek, d.w.z. voor een welbepaalde beslissing, gelden.

In principe geldt de volmacht ook slechts voor één algemene vergadering, tenzij men hier uitdrukkelijk van afwijkt.

Daarnaast blijven ook de regels omtrent het maximaal aantal volmachten dat men kan aannemen ongewijzigd. Een persoon kan niet meer dan 3 volmachten aanvaarden, met die uitzondering dat dit wel is toegelaten wanneer het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van de volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toebehoort aan alle kavels.

Men kan daarnaast nog steeds niet voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de aanwezige (of vertegenwoordigde) eigenaren beschikken.

Ook een syndicus kan blijvend niet als volmachthouder optreden, ook niet wanneer hij zelf mede-eigenaar is.

Besluit:

Ook in deze wijziging zien we terugkomen dat de wetgever heeft gekozen voor meer duidelijkheid en efficiëntie naar de toekomst toe.

Deze wijziging zou de bestaande onduidelijkheden dan ook uit de weg moeten helpen.

De lastgever blijft uiteraard de mogelijkheid behouden om hier van af te wijken en zijn volmacht te beperken tot slechts één vergadering, quorum bereikt of niet… Het zal in ieder geval, wanneer men van deze uitzondering gebruik wenst te maken, van belang zijn dat men de contouren van de lastgeving altijd uitdrukkelijk en duidelijk weergeeft in de volmacht.