Blog

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 2

Het appartementsgebouw goed verzekerd ? - 2

Tot een zorgvuldig beheer van een het appartementsgebouw, hoort ook de uitbalancering van een gepaste verzekeringsportefeuille.Veelal meent men te kunnen volstaan met het afsluiten van een zogenaamde “blokpolis”.Niets is minder waar … En dan nog … vaak wordt menig verzekerde VME of eigenaar met de kleine lettertjes geconfronteerd, en komt deze in geval van schade van een kale kermis thuis na het indienen van een schadedossier bij de verzekeraar …Hoe komt dat ? Wij staan er deze week even bij stil…

1.

In deze tweede nieuwsbrief staan wij stil bij de precontractuele fase die de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst vooraf gaat.

2.

Na omzetting van een Europese Richtlijn, heeft onze Belgische Wetgever in 2014 in de Verzekeringswet geïntegreerd dat de verzekeraar in de precontractuele fase de nodige informatieverplichtingen heeft ten overstaan van de kandidaat – verzekeringsnemer.De eerste casuïstiek hierover moet nog opduiken, gezien de nog relatief recente wijziging.

3.

In onze eigen praktijk mochten we inmiddels een voor de verzekerde gunstige uitspraak tot stand zien komen, daar waar de Ondernemingsrechtbank letterlijk overwoog dat het tot de precontractuele informatieplicht van de verzekeraar toehoort om kandidaat verzekeringsnemers, terzake leek zijnde, te informeren over de gevolgen van de overdracht van een verzekeringsovereenkomst.In casu stapten, typsich, de consumenten over naar een andere hypotheekverlener die daarbij vroeg om het gehypothekeerde onroerend goed eveneens elders te verzekeren. Daarbij had deze nogal summier gesteld dat dit niet meer dan een “overname” was.. om zich nadien na schadegeval te beroepen op een niet afgeschafte evenredigheidsregel, onder het motto dat de verzekerden daar nu eenmaal zelf voor hadden gekozen. In de beleving van de verzekerden hadden zij evenwel geen keuze gehad, de keuze of mogelijkheid was hen niet eens voorgesteld. Zij gingen uit van een eerdere overname van de brandpolis, geen aansluiting bij een volslagen nieuwe polis.

4.

We mogen wel stellen dat dit een belangrijke kentering oplevert in de bestaande rechtspraak, waar in het verleden veelal zonder veel meer werd uit gegaan van de ondertekende polis en het gegeven van jarenlange voorbehoudloze betaling van de premies.In het huidige kader van wetgeving en rechtspraak, is er nu ook oog voor het gegeven van de grote speler die de verzekeraar is, en de onervaren verzekerde …

Wij juichen dit toe!

Wij zullen niet enkel appel doen op de eigen voorzichtigheid en verantwoordelijkheid van de verzekerde bij het contracten, er mag gevraagd worden dat de verzekeraar van zijn kant transparant duidt. Voor het overige mag de verzekeringstechniek, die nu eenmaal een kanscontract uitmaakt, volstrekt uitgevoerd te goeder trouw zijn toepassing vinden.