Blog

Incassoprocedure VME vereenvoudigd

Incassoprocedure VME vereenvoudigd

Voortaan is aan artikel art. 577-4. B.W. toegevoegd dat in het reglement van mede-eigendom kan worden voorzien welke bedingen en sancties van toepassing zullen zijn wanneer een mede-eigenaar nalaat zijn bijdrage in de lasten van de VME te voldoen.

Dit wordt in het bestaande artikel art. 577 – 4 B.W. geformuleerd als volgt :

Art. 577-4 B.W. § 1. De basisakte en het reglement van medeëigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.Het reglement van medeëigendom moet bevatten :1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeëigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten. De mede-eigenaars hebben een proportioneel recht op gebruik van de gemene delen, tenzij anders in de statuten is bepaald. Een dergelijke statutaire afwijking wordt vermoed een erfdienstbaarheid te zijn, behoudens afwijkende clausule;2° de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten evenals, in voorkomend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de niet-betaling van die lasten. (…)”.

Dat betekent concreet dat in een geijkte procedure kan worden voorzien, waarmee de syndicus ab initio en duidelijk(er) mandaat bekomt en zonder meer het nodige kan doen om slechte betalers aan te pakken.

Daarmee moet niet meer gewacht worden op de besluitvorming van de AV (afhankelijk uiteraard van de procedure die men uitwerkt) en dit bespaart de mede eigenaren de vaak vervelende situatie dat zij over een procedure – initiatief tegen de eigen buurman moeten stemmen. De overeenkomst is in dat geval de overeenkomst, zonder meer en objectief.

Besluit:

Met de mogelijkheid om in het reglement van mede eigendom de bedingen en sancties te voorzien die van toepassing zijn opzichtens slechte betalers, reikt de wetgever een tool aan om deze problematiek te objectiveren.Voor mede-eigenaren is het niet altijd aangenaam om over een procedure initiatief te stemmen.
Bovendien komt dit de efficiëntie ten goede. Per slot van rekening komt de AV in principe maar één keer per jaar samen. Daarmee gaat letterlijk kostbare tijd verloren.Ook voor de syndicus verschaft een goede regeling meer duidelijkheid en ruimte om zijn taak naar behoren uit te voeren. Niet zelden raakt immers ook zijn werking geblokkeerd door het moeilijke betalingsgedrag van sommigen.