Blog

De omschakeling verwarmingssysteem in het appartementsgebouw, vaak een heet beladen kwestie.

De omschakeling verwarmingssysteem in het appartementsgebouw, vaak een heet beladen kwestie.

Op 19 juni 2018 nam mr. Mr. Astrid CLABOTS deel aan een panelgesprek te GENK over renovatie van appartementsgebouwen.
Aan het woord hoorden we mede – eigenaren die de voorbije jaren een renovatietraject doorliepen en daar vandaag enthousiast over zijn.

1.
Er zal aan bod komen dat een gedane investering achteraf kan leiden tot de nodige besparingen en betere duurzaamheid van het gebouw.

Wij viseren in deze nieuwsbrief in het bijzonder de vervanging van de bestaande verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Dit is een item dat – hoewel wij ons in de zomermaanden bevinden – des te actuelere is, zij het misschien tot in het najaar niet zo acuut.

Een omschakeling van dergelijke installaties voorziet men immers best voor in de zomermaanden, waarmee de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt kan blijven.

Bovendien is men daarmee acute problemen van defecte verwarmingstoestellen in volle koude periode voor…


2.
Dat zulk een omschakeling meer voordelen dan nadelen biedt, in sommige gevallen trouwens noodzakelijk is, is vandaag duidelijk.

 • Dergelijke werken, waarbij er dan ook oog moet zijn voor een optimalisering van verluchting, leiden tot een betere duurzaamheid van het gebouw; hetgeen er zal er toe leiden dat dit in verkoopwaarde toeneemt, waardoor men alleen al op die manier achteraf de gedane kosten recupereert,
 • Soms nemen de verwachte energiekosten zelfs nog in meerdere mate af, wanneer bewoners bijvoorbeeld zuiniger gaan worden na de omschakeling van een centrale cv-ketel en kleine eigen boilers naar eigen verwarmingsketels …
 • Op de koop toe kan een renovatie op dit punt leiden tot transparantere afrekening (vb. : door te voorzien in eigen ketels kan men een einde stellen aan de vaak bediscussieerde gezamenlijke energierekening, …)
 • etc…


3.
Centrale vraag zal vaak zijn hoe men dergelijke werken ter stemming voorlegt en er mee om gaat.

Een aantal topics :

 • Het is noodzakelijk dat de eigenaren een goed onderbouwd dossier voorgelegd krijgen (prijsvergelijkingen ? terugverdientijd ? suggesties voor financiering (VME lening ??), … Is deze omschakeling best deel van een groter geheel van renovatiewerken ? Men mag niet over een nacht eis gaan en laat best een audit voor het hele gebouw uitvoeren.
 • Specifiek hier dient men te abstraheren :
  • Betreft het werken aan gemene delen ? Dit vereist tot 01.01.2019 een 3/4 meerderheid van aanwezige stemmen, na die datum zelfs nog maar een 2/3 meerderheid.
  • Wat met de individuele, privatieve componenten ? Kan men individuele eigenaren verplichten om gebruik te gaan maken van een nieuw collectief systeem ?
  • Kan men zich toegang verschaffen tot de privatieve delen of, meer nog, werken uitvoeren in de privatieve delen zonder dat de mede eigenaar in kwestie hier eigenlijk mee akkoord gaat ?
  • Hoe pakt één mede-eigenaar inderdaad een scenario aan waarbij een individuele ketel het begeeft en er bij vervanging (liefst) rekening moet gehouden met het gemeenschappelijke systeem ?
  • ...

Uitdagende vraagstellingen.

Precies om “heibel” te vermijden en de VME – ELKE mede – eigenaar - op weg te helpen naar een positief verhaal, bieden wij ondersteuning aan om de besluitvorming hierover te begeleiden.

 • Wij analyseren uw dossier en de situatie van de VME; daarbij volstaan wij soms met de verwijzen naar de aangewezen technisch onderlegde personen of naar een instantie die u een audit, vaak gratis, kan bezorgen.
 • Wij bereiden agendapunten voor, zodat duidelijkheid bestaat over stemmingsresultaten. Maar al te vaak leiden genotuleerde beslissingen tot verschillende interpretaties etc… Dit is te vermijden.
 • Desgevallend nemen wij een bemiddelende rol aan NAAST het gewone vergadertraject dat de wetgever voorziet.
 • Wij wonen de AV bij op ondersteunende wijze. Wij gaan er van uit dat het belang van de eigen cliënt tot op zekere hoogte gelijklopend is met dat van de andere mede – eigenaren, hetgeen vaak leidt tot verzoenende resultaten en een vernieuwde leefbaarheid in het gebouw.

Met vragen kunt u zich wenden tot Mr. Astrid CLABOTS, die tevens erkend bemiddelaar is en deze erkenning uitsluitend toepast binnen de context van appartementsproblematieken en conflicten bij vastgoedtransacties.