Blog

Premies voor investeringen woninggebouw

Premies voor investeringen woninggebouw

In Vlaanderen worden premies toegekend voor werken van isolatie en het installeren van diverse energiezuinige en – duurzame installaties.
Een veel gehoorde vraag is deze of men daarvan in een appartementsgebouw ook kan genieten, want vaak wordt de notie “woning” in het toepassingsgebied vermeld.
We zetten even enkele premies en hun actuele relevantie op een rijtje (status : 08.2019) 

ISOLATIEPREMIE

1. dak- of zoldervloerisolatie

Welke bouwwerken komen in aanmerking voor de premie?
→ Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder

Waarom uw dak (opnieuw) isoleren? 
Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden.  Deze norm geldt voor alle type woningen. Ongeacht of het om een appartement, studio of eengezinswoning gaat . Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet. 

 

Om te voldoen aan de huidige norm is een R-waarde dakisolatie van minstens 0,75 vierkante meter K/W vereist. Indien uw dakisolatie hier niet aan voldoet worden er ‘strafpunten’ toegekend die tot gevolg kunnen hebben dat uw woning ongeschikt verklaard wordt. Dit zal het geval zijn vanaf uw woning 15 strafpunten telt. Voor de periode 2018-2019 zal het ontbreken of te kort komen van de bestaande dakisolatie resulteren in 3 of 9 strafpunten (afhankelijk van dak kleiner/groter 16 vierkantenmeter). Het niet voldoen aan de norm zal op zichzelf niet volstaan om uw woning ongeschikt te verklaren. Vanaf 2020 komt hier verandering in en kunnen er 15 strafpunten toegekend worden, wat dus een ongeschikt verklaring tot gevolg heeft. 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 24.05.2019 over woningkwaliteitsbewaking is intussen – volledigheidshalve opgemerkt, een milder regime voorzien. Sedertdien is immers aan de energieprestatievereiste van dakisolatie vanaf 01/01/2020 toegevoegd dat hieraan voldaan kan zijn mits bewijs van voldoende energiezuinigheid. Er worden dan geen strafpunten toegekend wegens gebrek aan dakisolatie wanneer het EPC (energieprestatiecertificaat) van de woning een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan 600 voor open bebouwing, 550 voor half open bebouwing, 450 voor gesloten bebouwing en 400 voor een appartement.

Als je in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom woont (bv. appartement, cohousing, …) wordt de premie voor de dak- of zoldervloerisolatie verleend aan:

  • de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
  • degene die de factuur betaalt, als de isolatie in een privédeel wordt geplaatst. Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen. 

2. Buitenmuur langs buiten/binnenzijde, spouwmuur

Zelfde regeling. Meer info over o.a. de technische voorwaarden en premiebedrag.

3. Isolatie vloer of kelder

Zelfde regeling

4. Beglazing (hoogrendementsglas) 

Vanaf 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken. Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning. Deze norm is minimaal. Wanneer u beter doet door uw  huidige beglazing te vervangen door hoogrendementsglas, kan u mits er voldaan is aan een aantal voorwaarden (zie link) een premie ontvangen.

Ook hier toch even verwijzen naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 24.05.2019 betreffende woonkwaliteitsbewaking volgens welk vanaf 01/01/2021 (datum van inwerkingtreding van het nieuw besluit over woningkwaliteitsbewaking) e afwezigheid van dubbele beglazing geen aanleiding meer zal geven tot het aanvinken van een gebrek voor zover ook hier het EPC van de woning een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan 600 voor open bebouwing, 550 voor half open bebouwing, 450 voor gesloten bebouwing en 400 voor een appartement.

Zelfde regeling.

INSTALLATIE 

1. Warmtepomp 

  • Een woning of appartement komt in aanmerking 
  • De premie komt toe aan de vereniging van mede-eigenaars als de warmtepomp in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst degene die de factuur betaalt. Als de warmtepomp in een privédeel wordt geplaatst. Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

2. Warmtepompboiler

Zelfde regeling 

3. Zonneboiler 

Zelfde regeling 

 

Michiel PIERAERTS                        Astrid CLABOTS 
Zomerstagiair CLABOTS 
Augustus 2019